เครื่องให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ (Induction Heating Equipment)

          เครื่องให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ (Induction Heating Equipment) เป็นเครื่องให้ความร้อนที่ใช้วิธีถ่ายเทพลังงานผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและเกิดความร้อนขึ้นในชิ้นงาน ซึ่งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมโลหะในลักษณะต่างๆ เช่น การให้ความร้อนโลหะทั้งชิ้น การให้ความร้อนเฉพาะส่วนหรือเฉพาะผิวโลหะ และการหลอมโลหะ
 
ส่านประกอบของเตาให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ มีหลักๆ 2 ส่วนคือ
1. Power Supply
          โดยเครื่องแต่ละยี่ห้อมีการออกแบบให้มีความถี่การทำงานและระดับกำลังไฟขาออกของเครื่องแตกต่างกัน
2. Induction Coil
          ทำด้วยลวดตัวนำไฟฟ้า เช่น ทองแดง เมื่อมีกระเสไฟไหลผ่านจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น และทำให้เกิดการเหนี่ยวนำในชิ้นงานโลหะ เกิดเป็นพลังงานความร้อน และเนื่องจากกระแสที่ป้อนให้กับ Induction coil มักมีปริมาณสูงมาก จึงต้องมีระบบระบายความรอ้นด้วยน้ำภายใน Induction coil 
 
การประยุกต์ใช้งาน
1. การให้ความร้อนแก่โลหะทั้งชิ้น
2. การให้ความร้อนเฉพาะส่วน 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *