Knowledge
เครื่องวัดพีเอช (pH Meter)

                งานบางชนิดต้องการความถูกต้องของค่าพีเอชถึง ±0.001 หน่วย แต่การวัดพีเอชโดยใช้สารเปลี่ยนสี จะมีความผิดพลาดจากการเทียบสี และสีผิดเพี้ยนจากสีที่เจือปนจากสารละลายที่วัดพีเอช ทำให้มีความผิดพลาดในการอ่านค่าตั้งแต่ 1.5-2.0 หน่วย จึงไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องการความถูกต้องของพีเอชสูง ดังนั้นการวัดค่าพีเอชที่ถูกต้อง จึงต้องอาศัยเครื่องวัดพีเอชซึ่งมีความผิดพลาดน้อยกว่า เพราะพีเอชมีค่าเท่ากับลบล็อกของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช 1 หน่วย จึงเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของไฮโดรเจนไอออนถึง 10 หน่วย นอกจากนี้ระบบการอ่านค่าของเครื่องวัดพีเอช ยังสามารถปรับให้อ่านได้ละเอียดถึง 0.001 หน่วย หลักการวัดพีเอช                 เครื่องวัดพีเอช อาศัยหลักการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นระหว่างเล็กโทรดวัด ซึ่งจุ่มอยู่ในสารละลาย แล้วเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าให้เป็นค่าพีเอชโดยการเทียบค่ากับบัฟเฟอร์มาตรฐาน การคำนวณค่าพีเอชดัดแปลงมาจากสมการของเนินสต์ ซึ่งหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าใด ๆ โดยการวัดเทียบกับไฮโดรเจนอิเล็กโทรด ซึ่งกำหนดให้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ 0.0000 โวลต์ ที่ 25 ℃                 ในทางปฏิบัติไม่นิยมใช้ไฮโดรเจนอิเล็กโทรดเป็นอิเล็กโทรดอ้างอิง สำหรับการหาค่าพีเอช เพราะไฮโดรเจนอิเล็กโทรดมีขนาดใหญ่ไม่สะดวกต่อการใช้งาน ดังนั้น National Bureau of Standard (NBS) จึงกำหนดค่าพีเอชของบัฟเฟอร์มาตรฐานขึ้นมาใช้ โดยการวัดค่าพีเอชของบัฟเฟอร์มาตรฐานด้วยอิเล็กโทรดวัดชนิด Ag/AgCl เปรียบเทียบกับไฮโดรเจนอิเล็กโทรดเมื่อไม่ใช้รอยต่อระหว่างของเหลว […]

Read more
Knowledge
เครื่องชั่งและการประเมินผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง

          เครื่องชั่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการ เพราะการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ที่ต้องอาศัยเครื่องชั่งช่วยในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่ต้องทราบปริมาณหรือความเข้มข้นที่แน่นอน ชนิดของเครื่องชั่ง 1. เครื่องชั่งแบบคานชั่งยาวเท่ากัน2. เครื่องชั่งแบบ 3 คานชั่ง3. เครื่องชั่งแบบแทนที่น้ำหนักมาตรฐาน4. เครื่องชั่งแบบจานชั่งอยู่ด้านบน5. เครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเลือก ช่วงการชั่งและความถูกต้อง ควรเลือกให้เหมาะสมกับงานส่วนใหญ่ของห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพในการชั่งซ้ำดี ตัวเครื่องชั่งแข็งแรง สามารถป้องกันฝุ่นละอองและความร้อนได้ดี ใช้และบำรุงรักษาง่าย มีระบบป้องกันการเสียหายเมื่อรับน้ำหนักมากเกิน เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีระบบเสริมประสิทธิภาพในการชั่งสาร   ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องชั่ง วางเครื่องชั่งในบริเวณที่แยกจากเครื่องมืออื่น ๆ บนโต๊ะที่มีการสั่นสะเทือนน้อย ควรอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการเดินพลุกพล่าน มีแสงสว่างพอเพียง ไม่ควรตั้งชิดหน้าต่าง เพราะอาจถูกฝนหรือความร้อนจากแสงแดด ควรติดตั้งเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า เพิ่มเติมให้กับเครื่องชั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามวางวัตถุที่จะชั่งลงบนจานชั่งโดยตรง โดยเฉพาะวัตถุที่เป็นของเหลวหรือเปียกชื้น ไม่ควรใช้มือเปล่าจับตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน การชั่งสารเคมีที่สามารถกัดกร่อนโลหะ และสารประกอบของไซยาไนด์ ควรใส่ในขวดชั่งสารเคมีที่มีฝาปิดมิดชิด ควรทำความสะอาดทันทีเมื่อเครื่องชั่งสกปรก การบำรุงรักษา การทำความสะอาด การตรวจสอบความสามารถสูงสุดในการชั่ง การตรวจสอบประสิทธิภาพในการชั่งซ้ำ การทดสอบผลของการวางน้ำหนักที่ตำแหน่งต่าง ๆ บนจานชั่ง การทดสอบการเปลี่ยนค่า การทดสอบความเป็นเส้นตรงของการชั่ง ปัจจัยที่ทำให้การชั่งน้ำหนักผิดพลาด […]

Read more
Knowledge
Cell Culture

     Cell culture refers to the removal of cells from an animal or plant and subsequent cultivation in an artificial environment for scientific research.       Today, it is a fundamental tool used in laboratories around the world for studying the normal physiology and biochemistry of cells, mechanisms underlying disease, including cancer, and effects of drugs […]

Read more
Knowledge
เครื่องให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ (Induction Heating Equipment)

          เครื่องให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ (Induction Heating Equipment) เป็นเครื่องให้ความร้อนที่ใช้วิธีถ่ายเทพลังงานผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและเกิดความร้อนขึ้นในชิ้นงาน ซึ่งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมโลหะในลักษณะต่างๆ เช่น การให้ความร้อนโลหะทั้งชิ้น การให้ความร้อนเฉพาะส่วนหรือเฉพาะผิวโลหะ และการหลอมโลหะ ส่านประกอบของเตาให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ มีหลักๆ 2 ส่วนคือ1. Power Supply          โดยเครื่องแต่ละยี่ห้อมีการออกแบบให้มีความถี่การทำงานและระดับกำลังไฟขาออกของเครื่องแตกต่างกัน2. Induction Coil          ทำด้วยลวดตัวนำไฟฟ้า เช่น ทองแดง เมื่อมีกระเสไฟไหลผ่านจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น และทำให้เกิดการเหนี่ยวนำในชิ้นงานโลหะ เกิดเป็นพลังงานความร้อน และเนื่องจากกระแสที่ป้อนให้กับ Induction coil มักมีปริมาณสูงมาก จึงต้องมีระบบระบายความรอ้นด้วยน้ำภายใน Induction coil  การประยุกต์ใช้งาน1. การให้ความร้อนแก่โลหะทั้งชิ้น2. การให้ความร้อนเฉพาะส่วน

Read more
Knowledge
Stream Sterilization - Autoclave

Steam Sterilization มีหลักการทำงานคือ สิ่งที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อสัมผัสกับไอน้ำโดยตรง ที่อุณหภูมิและความดันที่กำหนด และในระยะเวลาที่จำเพาะ ดังนั้นจะมีพารามิเตอร์ 4 ตัวที่ส่งผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความชื้น คือ ความชื้น ความดัน อุณหภูมิ และเวลา มีกลไกการฆ่าเชื้อคือ ความร้อนชื้นจะทำลายจุลชีพโดยทำให้เอนไซม์และโครงสร้างโปรตีนจับตัวกันเป็นก้อนถาวรและเสื่อมสภาพ สิ่งที่นำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Steam Sterilization ต้องทนต่อความร้อน และความชื้น Autoclave เป็นเครื่องที่ใช้ทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนชื้น Autoclave โดยพื้นฐาน มี 2 ประเภท คือ gravity displacement autoclave และ high-speed prevacuum sterilizer gravity displacement autoclave หลักการคือไอน้ำจะเข้าห้องนึ่งฆ่าเชื้อ ไปแทนที่อากาศ และดันอากาศออกจากหม้อนึ่งผ่านทางช่องระบายอากาศเมื่อความดันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอากาศจะเป็นตัวกั้นไม่ให้ไอน้ำสัมผัสห่ออุปกรณ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะมีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อ ดังนั้นจะต้องขจัดอากาศออกจากช่องนึ่งให้หมด และจัดเรียงห่ออุปกรณ์ให้เหมาะสม โดยหลักๆจะใช้ฆ่าเชื้อ laboratory media (เช่นอาหารเลี้ยงเชื้อ), น้ำ, เภสัชภัณฑ์, ขยะทางการแพทย์ที่ถูกควบคุม, และสิ่งที่ไม่มีรูพรุน ซึ่งผิวของวัตถุสัมผัสกับไอน้ำโดยตรง […]

Read more
Knowledge
Sterilization Methods หรือ วิธีที่ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อ

          Sterilization Methods หรือ วิธีที่ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อ มีหลากหลากวิธี ดังนี้ 1. Steam Sterilization เป็นการทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนชื้น ในรูปแบบของไอน้ำอิ่มตัวภายใต้ความดัน วิธีนี้เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนชื้อ คือ Autoclave >> เครื่อง Autoclave ใช้ใน Steam Sterilization 2. Dry-Heat Sterilization เป็นการทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนแห้ง วิธีนี้ควรใช้ในวัสดุ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้เสียหายได้ด้วยความร้อนชื้น หรือความร้อนชื้นไม่สามารถแพร่เข้าไปสัมผัสพื้นผิวได้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนแห้ง คือ Hot Air Oven >> เครื่อง Hot Air Oven ใช้ใน Dry-Heat Sterilization 3. Gas Sterilization นิยมใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อใน เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ทนต่ออุณหภูมิและความชื้นที่สูง แก๊สที่นิยมใช้เช่น Ethylene […]

Read more
Knowledge
รู้หรือไม่ว่า Sterilization กับ Disinfection ต่างกันอย่างไร ?

Sterilization หรือ การทำให้ปราศจากเชื้อ เป็นกระบวนการในการทำลาย หรือกำจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียบนอุปกรณ์ทางการแพทย์ พื้นที่ทำงาน สิ่งของ บรรจุภัณฑ์ อาหาร และยา โดยวิธีทำให้ปราศจากเชื้อมีทั้งวิธีทางกายภาพและทางเคมี เช่น การใช้ความร้อนแห้ง เครื่องมือที่ใช้คือ Hot air oven หรือการใช้ความร้อนชื้น เครื่องมือที่ใช้คือ Autoclave เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวิธีจะเหมาะกับสิ่งที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อแตกต่างกันไป Disinfection หรือ การทำลายเชื้อ เป็นกระบวนการกำจัดเชื้อจุลชีพเกือบทุกชนิด ยกเว้นสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย บนอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือบนพื้นผิวต่างๆ โดยการใช้สารเคมี หรือวิธีทางกายภาพ ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการทำลายเชื้อ เรียกว่า Disinfectant โดย Disinfectant จะใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ในขณะที่ Antisepsis เป็นการใช้น้ำยาต้านจุลชีพกับผิวหนัง หรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ซื้อสารเคมีที่ใช้จะเรียกว่า Antiseptic นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ดังนี้ Decontamination หรือ การลดการปนเปื้อน เป็นกระบวนการที่ทำให้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือพื้นที่ทำงาน ปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งมีความหมายครอบคุมตั้งแต่ […]

Read more